przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - rejestracja pojazdów

Jakie przepisy prawne regulują materię związaną z rejestracją pojazdu zakupionego w kraju nowego oraz używanego?

Podstawę prawną stanowi: art.72, 73 i 74 oraz 74a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późniejszymi zmianami)

Jakich wymaga się dokumentów do rejestracji pojazdu zakupionego w kraju nowego oraz używanego?

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele)
 • dowód własności pojazdu (np.: umowa sprzedaży, darowizny, rachunek, faktura VAT). UWAGA: w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu ;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju,
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC (w przypadku pojazdu zakupionego, używanego)
 • w przypadku pojazdu nowego, kupionego w kraju:


a) dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych.

Do wglądu: dokument tożsamości, dodatkowo w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie.

W jakiej wysokości są pobierane opłaty w związku z dokonaniem czynności rejestracji pojazdu?

Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłata administracyjna:

 • 2 tablice na samochód - 80,00 zł
 • 1 tablica na przyczepę - 40,00 zł
 • 1 tablica na motocykl - 40,00 zł
 • 1 tablica na motorower - 30,00 zł
 • tablice indywidualne - 1 000,00 zł
 • tablice zabytkowe: samochodowe - 100,00 zł, motocyklowe - 50,00 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

W jakim terminie dokonuje się realizacji czynności związanych z rejestracją pojazdu?

Rejestracja pojazdu związana jest z wydaniem decyzji administracyjnej, a więc powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego sprawa powinna być załatwiona w terminie 30 dni. Rejestracji pojazdu dokonuje się w Wydziale Spraw Obywatelskich (WSO), z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu trwającej do 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia na okres 14 dni. Stronie przysługuje odwołanie od decyzji, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Jakie dokumenty wymagane są przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy ?

1) Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele)

Załączniki:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek, faktura VAT), UWAGA: w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub gdy zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy. Każdy kolejny dokument przenoszący własność trzeba okazać w oryginale.
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli jest wymagane),
 • dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą,
 • tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie w przypadku sprowadzenia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w obcym języku (nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia: dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji zawartych w tym dokumencie, świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu)
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy), jeżeli samochód osobowy lub quad został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
 • jeśli pojazd został sprowadzony przed 01.01.2016r.- dowód wpłaty 500,00 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami/)
 • ocena rzeczoznawcy samochodowego ustalająca rok produkcji pojazdu, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z innych dokumentów przedłożonych do rejestracji.

Do wglądu: dokument tożsamości, dodatkowo w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie. 

 

Jakiej wysokości pobierane są opłaty za rejestrację pojazdu sprowadzanego z zagranicy?

Opłata za rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy wynosi 160,00 zł. 

 Czy dokumenty pochodzenia obcego należy tłumaczyć?

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenia nie wymaga część dowodu rejestracyjnego zawierająca oznaczenie kodów tożsame z polskim dowodem rejestracyjnym oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Czy istnieje możliwość zarejestrowania pojazdu bez dowodu rejestracyjnego ?

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w przypadku pojazdu zabytkowego (wówczas zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego).

Czy zbywca pojazdu ma obowiązek powiadomić Urząd Miasta Szczecin o sprzedaży pojazdu?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na zbywcy pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży pojazdu w Urzędzie Miasta Szczecin w terminie 30 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży pojazdu, niezależnie od tego czy nabywca zarejestrował w/w pojazd. Zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z pojęciem wyrejestrowania. Zbywca musi wypełnić druk - "Zawiadomienie o zbyciu pojazdu" oraz przedłożyć kopię dowodu sprzedaży.

W jakich przypadkach rejestracja pojazdu ma charakter czasowy ?

Rejestracja czasowa wykonywana jest: na wniosek, w celu wywozu pojazdu za granicę, odbioru pojazdu z miejsca zakupu na terytorium RP, przejazdu związanego z koniecznością badania technicznego lub naprawy, lub z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację w celu oczekiwania na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego.  

Na jaki okres wydawane jest pozwolenie czasowe ?

Pozwolenie czasowe do stałych tablic rejestracyjnych jest wydawane na okres 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni. Pozwolenie czasowe i tablice tymczasowe na wniosek strony są wydawane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni. Tablice tymczasowe stanowią własność Urzędu i wraz z pozwoleniem czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności.

Czy istnieje możliwość przedłużenia pozwolenia czasowego ?

Przepis prawa - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  dopuszcza przedłużenie pozwolenia czasowego jednorazowo o 14 dni.

Wnioskodawca ubiegający się o przedłużenie pozwolenia czasowego musi złożyć:

 • wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego - (WSO-30)
 • dotychczasowe pozwolenie czasowe,
 • tablice tymczasowe jeżeli były wydane a upłynął termin ważności znaku legalizacyjnego

Do wglądu: dokument tożsamości właściciela, aktualna umowa ubezpieczenia OC.

Czynność ta związana jest z opłatą administracyjną za znaki legalizacyjne - 6,25 zł /sztuka. (dotyczy tablic tymczasowych). 

Jakie przesłanki stanowią podstawę wyrejestrowania pojazdu ?

Na podstawie art. 79 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 ww. przepisu bądź
  w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • wycofania pojazdu z obrotu (dotyczy pojazdów nowych).

Jakie wymagane są dokumenty przy wyrejestrowaniu pojazdu ?

Do wyrejestrowania pojazdu należy przedłożyć:

 • wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel)
 • tablice rejestracyjne do zwrotu,
 • dowód rejestracyjny,
 • inne załączniki, w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu (patrz: procedura WSO-LXIII - WYREJESTROWANIE POJAZDU).

Do wglądu: dokument tożsamości oraz upoważnienie, jeśli w imieniu właściciela występuje pełnomocnik, polisa OC. 

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w dniu zgłoszenia się wnioskodawcy. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł. W przypadku wyrejestrowania pojazdu z tytułu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, zamiast opłaty skarbowej właściciel pojazdu wnosi opłatę administracyjną, której wysokość zależy od rodzaju pojazdu i jego masy własnej (patrz: procedura WSO-LXIII - WYREJESTROWANIE POJAZDU).

Jakie przesłanki stanowią podstawę wymiany dowodu rejestracyjnego ?

Dowód rejestracyjny pojazdu podlega wymianie na skutek zniszczenia, zmiany nazwiska, zmiany danych właściciela, zmiany danych technicznych. 

Jakiej wysokości opłaty ponosi wnioskodawca w związku z wymianą dowodu rejestracyjnego ?

Opłata administracyjna:

 • za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54 00 zł
 • za blankiet pozwolenia czasowego  - 18,50 zł (na wniosek)

Jakie należy przedłożyć dokumenty aby uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego?

W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć:

 • wniosek o wydanie wtórnika (WSO-31) - wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty dokumentu),
 • wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
 • oświadczenie (WSO-36),
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC

Koszty związane z uzyskaniem wtórnika są tożsame jak koszty przy wymianie dowodu rejestracyjnego.

Do wglądu: dokument tożsamości, upoważnienie, jeśli w imieniu właściciela występuje pełnomocnik.

Jaki jest tryb postępowania w przypadku utraty bądź kradzieży tablic rejestracyjnych ?

W przypadku utraty bądź kradzieży tablic rejestracyjnych należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich (WSO) i przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31) - wypełnia właściciel pojazdu,
 • tablica rejestracyjna, w przypadku utraty jednej tablicy samochodowej,
 • dowód rejestracyjny,
 • złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (WSO-36) (w przypadku, gdy ich utrata nastąpiła na skutek zagubienia),
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC. 

Jaką wnioskodawca ponosi opłatę w związku z utratą bądź kradzieżą tablic rejestracyjnych ?

Opłaty są następujące:

Opłata administracyjna:

 • na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
 • na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
 • na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
 • na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
 • tablice indywidualne - 1 000,00 zł (UWAGA: w przypadku wydania wtórników z tym samym wyróżnikiem pojazdu dla uprzednio wydanych tablic indywidualnych, opłata za wydanie wtórnika wynosi 80,00 zł dla 2 tablic samochodowych lub 40,00 zł dla 1 tablicy motocyklowej),
 • tablice zabytkowe:

            - samochodowe - 100,00 zł

            - motocyklowe - 50,00 zł

 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,
 • pozwolenie czasowe - 18,50 zł (na wniosek),
 • za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł.

Jakie dokumenty są niezbędne do wymiany tablic rejestracyjnych ?

Aby  wymienić tablic rejestracyjnych trzeba wypełnić wniosek o wydanie nowych tablic lub wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnych z tytułu zniszczenia" (WSO-34) oraz załączyć poprzednie tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, aktualną umowę ubezpieczenia OC. Opłaty pobierane są w takiej samej wysokości jak w przypadku utraty bądź kradzieży tablic.

 Jak należy rozumieć pojęcie "pojazd marki SAM"?

"SAM"- to pojazd zbudowany we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, której markę określa się jako "SAM" bez określenia typu modelu. 

Jakie warunki musi spełnić "pojazd marki SAM", aby można go zarejestrować?

W celu zarejestrowania pojazd marki „SAM” musi uzyskać dopuszczenie jednostkowe pojazdu, którego udziela Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego za opłatą ustaloną na dzień sporządzania tej odpowiedzi przez ministra właściwego do spraw transportu w wysokości 800 zł (rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2013 r.). Aby pojazd uzyskał dopuszczenie jednostkowe musi przejść badania potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych pojazdu przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, przygotowany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Koszty badań w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu pokrywa producent, importer lub właściciel pojazdu. Nie ma urzędowego katalogu kosztów badań – należy je uzgodnić indywidualnie z jednostką uprawnioną. Poza dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, do wniosku o rejestrację pojazdu marki „SAM” należy załączyć oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu oraz okazać do wglądu dokument tożsamości właściciela – dla osób fizycznych dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych- wypis z rejestru sądowego lub handlowego oraz upoważnienie, jeśli w imieniu właściciela występuje pełnomocnik dysponujący swoim dokumentem tożsamości. Opłaty za rejestrację pojazdu marki „SAM” są takie same jak w przypadku stałej rejestracji „zwykłego” pojazdu". Zapraszamy do zapoznania się z procedurą "REJESTRACJA POJAZDU MARKI "SAM" TJ. KONSTRUKCJI WŁASNEJ".

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2012/09/05
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Eliza Kaberów
dnia:
2023/07/19 07:59:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2023/07/19 07:59:12 aktualizacja
Eliza Kaberów 2023/07/18 13:22:45 aktualizacja
Konrad Batogowski 2019/06/26 14:45:51 aktualizacja
Konrad Batogowski 2019/06/26 14:38:31 aktualizacja
Konrad Batogowski 2019/06/26 14:37:24 aktualizacja
Konrad Batogowski 2019/06/26 14:33:47 aktualizacja
Konrad Batogowski 2019/06/26 14:32:27 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 15:05:24 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:58:03 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2017/06/21 14:19:46 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2014/11/20 08:22:24 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2014/11/20 08:16:06 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2014/11/20 08:12:57 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2012/11/14 13:26:42 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/05 13:45:46 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/05 12:42:06 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/05 12:03:40 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/05 11:43:26 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/04 13:58:00 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/04 13:38:48 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/04 13:27:08 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/09/04 13:23:42 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/06/15 14:34:17 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2011/01/14 11:42:16 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2009/04/07 13:06:36 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2009/04/07 12:18:10 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2009/04/07 12:16:51 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/21 10:32:31 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:47:52 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/17 14:57:10