panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Biuro Dialogu Obywatelskiego


BDO-IV
Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-4) - dla ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin rozpoczęcia realizacji dotyczy roku 2020.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco:

Dla ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin rozpoczęcia realizacji dotyczy roku 2020.
1. Ofertę dla swej ważności należy złożyć w formie papierowej nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
2. Oferta sprawdzana jest pod kątem formalnym.
3. Za błąd formalny uznaje się:

1) zadanie publiczne realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni;
2) wnioskowanie kwoty dofinansowania lub finansowania nieprzekraczającej 10 000,00 zł;
3) przekroczenie w danym roku kalendarzowym kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł otrzymanej przez organizację z pominięciem otwartego konkursu ofert;
4) ofertę złożoną na nieaktualnym formularzu;
5) ofertę złożoną później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;
6) ofertę złożoną bez podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwą ewidencją lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisaną niezgodnie ze sposobem reprezentacji, przy czym kserokopia upoważnienia/pełnomocnictwa wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem;
7) ofertę podpisaną w sposób uniemożliwiający weryfikację z imienia, nazwiska, pełnionej funkcji osób, które ją podpisały;
8) ofertę wypełnioną w sposób nieczytelny;
9) ofertę wypełnioną niekompletnie, przez co rozumie się brak wypełnienia wszystkich wymaganych pól. W przypadku gdy zapis nie dotyczy organizacji, należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić znak „ - ”.

4. Oferta spełniająca wymogi formalne jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta, organizacja składa oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego, a dysponent zawiera z tą organizacją umowę. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana w formie pisemnej o odmowie zawarcia umowy. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego nakłada na organizację obowiązek złożenia dysponentowi oświadczenia do umowy.

Dla ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin rozpoczęcia realizacji dotyczy roku 2021.

1. Ofertę dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w kancelarii BOI w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.
3. Oferta sprawdzana jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia oferty;
2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisaną niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
5) złożenie potwierdzenia złożenia oferty, której suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej oferty w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
6) zadanie publiczne realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni;
7) wnioskowanie kwoty dofinansowania lub finansowania przekraczającej 10 000,00 zł;
8) przekroczenie w danym roku kalendarzowym kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł otrzymanej przez organizację z pominięciem otwartego konkursu ofert.

5. Oferta spełniająca wymogi formalne jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta, organizacja składa za pomocą platformy oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego, a dysponent zawiera z tą organizacją umowę. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana o odmowie zawarcia umowy. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego nakłada na organizację obowiązek złożenia dysponentowi za pośrednictwem platformy oświadczenia do umowy.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk