Najczęściej zadawane pytania - pełnomocnik

Nie mogę osobiście zgłosić się do Urzędu, aby załatwić sprawę, jak rozwiązać ten problem?

Na podstawie art. 32 kodeks postępowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu pełnomocnika oraz zakresu udzielanego pełnomocnictwa.

Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawie o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.

Wydruk