przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-L
Wydanie kopii dokumentu dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z 2018 r.

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Wniosek o wydanie kopii dokumentu dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z 2018 r.” (WZiON-45),
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem (jeżeli dokument ma być poświadczony za zgodność z oryginałem),
• Upoważnienie/Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa,
• Aktualny odpis z KRS-u (dot. podmiotów podlegających wpisowi).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• Za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5,00 zł. od strony,
• Za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków lub Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc. Wnioski realizowane są według kolejności wpływu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Poprzez złożenie niniejszego wniosku uzyskać można kopie następujących dokumentów:
• Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie/Zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej;
• Informacja o wysokości opłaty jednorazowej;
• Zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej;
• Inny (wskazany przez Wnioskodawcę) dokument związany z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Niniejszy wniosek może być złożony przez adresata (lub pełnomocnika adresata) żądanego dokumentu.

Jeżeli kopia dokumentu ma być poświadczona za zgodność z oryginałem, to wówczas należy to zaznaczyć w odpowiednim miejscu we wniosku (WZiON-45).
Poświadczone za zgodność kopie dokumentu są najczęściej niezbędne w postępowaniach sądowych, przed organami administracji lub notariuszami.

Poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem podlega opłacie skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od ilość stron jakie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Powyższe dokumenty najczęściej są dwustronne.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2022/11/29
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 13:50:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 13:50:12 nowa pozycja