Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

Numer Tytuł procedury
BPM-I Ambasador Szczecina
WZFM-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Finansami Miasta
BSiMSP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
WK-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kultury
WPiOL-I Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
KD-I Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – lokalizacyjnej
WOś-I Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
WZP-I Wgląd w akta
WSO-I Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały
BDO-I Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BNW-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego
WKs-I Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
BIP-I Udostępnianie informacji publicznej
BOU-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Urzędu
WSS-I Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
BRM-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rady Miasta
BGM-I Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WEA-I Prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji
BP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Prawne
WOŚr-I Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WInf-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Informatyki
WZiON-I Ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
BMKZ-I Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina
WAiB-I Pozwolenie na budowę
WKiAW-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
WO-I Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
WMiRSPN-I Nadawanie na własność gospodarstw rolnych
WIM-I Program społecznych inicjatyw lokalnych
BZP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro ds. Zamówień Publicznych
BMRK-I Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna
BPPP-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
BIiRO-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
BR-I Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji
WEA-II Zawieszenie/umorzenie* prowadzonego postępowania egzekucyjnego
WKs-II Zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy, zbywcy lub podatnika
WS-II Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
BP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WAiB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
USC-II Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
WKiAW-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WInf-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOU-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BSiMSP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BR-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSS-II Wgląd w akta
BRM-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BPPP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BZP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
KD-II Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
BNW-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
WMiRSPN-II Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę
BIiRO-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BPM-II Przyznanie Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin
WIM-II Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich
BGM-II Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania)
BMRK-II Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
BDO-II Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach
BIP-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-II Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy
WK-II Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin
BMKZ–II Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
WOŚr-II Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
WO-II Świadectwo pracy, świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach
WZFM-II Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-II GMS Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego
WPiOL-II Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WOś-II Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis
WZiON-II SP Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego
WZKiOL-II Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
BOU-III Wgląd w akta
BNW-III Wgląd w akta
WEA-III Postępowanie egzekucyjne w administracji - zarzut
WIM-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-III Wpis do ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji)
WMiRSPN-III Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego
USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)
WKiAW-III Wgląd w akta
BSiMSP-III Wgląd w akta
WK-III Prowadzenie spraw dotyczących wzniesienia (montażu)/ rozbiórki (demontażu) /rozbiórki (demontażu) i wzniesienia (montażu) w nowej lokalizacji POMNIKA / TABLICY PAMIĄTKOWEJ / AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO dla upamiętnienia wydarzenia lub osoby na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin
WO-III Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny
BPM-III Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Prezydenta Miasta
WPiOL-III Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
BZP-III Wgląd w akta
WS-III Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie
BRM-III Wgląd w akta
BPPP-III Wgląd w akta
WInf-III Wgląd w akta
BDO-III Wpis fundacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WAiB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
BMRK-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZKiOL-III Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
KD-III Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów
BIP-III Wgląd w akta
BGM-III Rozgraniczenie nieruchomości
WKs-III Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami, stwierdzającego stan zaległości
WZiON-III Wykonanie w imieniu Skarbu Państwa prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi
WOŚr-III Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
BMKZ–III Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / robót budowlanych / badań konserwatorskich / badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku
WZFM-III Wgląd w akta
BP-III Wgląd w akta
WZP-III Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSS-III Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
BR-III Wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości gruntowej/budynku/lokalu w zakresie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)
BIiRO-III Wgląd w akta
USC-IV Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą
WSS-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych
BMKZ-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
WKs-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Księgowości
WAiB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WZiON-IV Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
WEA-IV Zażalenie/skarga* na prowadzone postępowanie egzekucyjne
BPM-IV Zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin
WO-IV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WIM-IV Wgląd w akta
WK-IV Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin
WPiOL-IV Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
BMRK-IV Wgląd w akta
WZKiOL-IV Decyzja uchylająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
BDO-IV Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł
WMiRSPN-IV Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego
WZP-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Projektami
WOŚr-IV Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WSO-IV Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
WS-IV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOś-IV Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół /placówek prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
BR-IV Wgląd w akta
WK-V Nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
WPiOL-V Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WSO-V Nadanie numeru PESEL na wniosek
BMRK-V Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
BMKZ-V Wgląd w akta
WS-V Stypendium sportowe dla zawodników
BDO-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-V Wgląd w akta
WMiRSPN-V Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań
WGK-V Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
WOś-V Przyznanie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
WZKiOL-V Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WKs-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BGM-V Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
WAiB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WSO-V Надання номера PESEL за запитом
WEA-V Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej
WSS-V Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy
WZiON-V O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący
USC-V Zgłoszenie urodzenia dziecka
WO-V Wgląd w akta
BPM-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WS-VI Wgląd w akta
BDO-VI Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BPM-VI Wgląd w akta
WEA-VI Postępowanie egzekucyjne w administracji - Umorzenie grzywny w celu przymuszenia
WZiON-VI Zmiana stanu prawnego (spadkobranie)
WZKiOL-VI Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
WMiRSPN-VI Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi
BMKZ-VI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
WAiB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WSO-VI Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
WK-VI Przydział pracowni artystycznych
WGK-VI Wgląd w akta
WOś-VI Stypendia i zasiłki szkolne
WSS-VI Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
BGM-VI Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
USC-VI Rejestracja zgonu
BMRK-VI Aneksowanie zawartej umowy
WKs-VI Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym
WSO-VI Реєстрація іноземця на тимчасове перебування
WOŚr-VI Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
WPiOL-VI Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
WAiB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WGK-VII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BMRK-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
WS-VII Przyznawanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów.
WEA-VII Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zwrot uiszczonej lub ściągniętej grzywny
WZKiOL-VII Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom
WOś-VII Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego
WSS-VII Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WMiRSPN-VII Ustalenie stopnia realizacji uprawnień poprzez nabycie nieruchomości na terenie m. Szczecin za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
WSO-VII Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania
WK-VII Aneksowanie umowy wieloletniej – przyznanie kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy
WOŚr-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
BDO-VII Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
USC-VII Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie
WPiOL-VII Wznowienie postępowania
WZiON-VII Zmiana stanu prawnego (zmiana nazwiska/zmiana nazwy Przedsiębiorstwa)
WKs-VII Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym
WPiOL-VIII Zmiana decyzji ostatecznej
WEA-VIII Postępowanie egzekucyjne w administracji - Sposób wykonywania czynności przez wykonawcę przy wykonaniu zastępczym
WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
WZKiOL-VIII Uznanie osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WOś-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Oświaty
WZiON-VIII Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
WKs-VIII Wniosek o zwrot nadpłaty lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań cywilnoprawnych lub publicznoprawnych
WSS-VIII Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
BDO-VIII Wpis stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WS-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Sportu
WOŚr-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WAiB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
USC-VIII Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie
WK-VIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-VIII Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL
WSS-IX "Bon opiekuńczy: Wieloraczki"
WAiB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WZiON-IX Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
WOś-IX Przewóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami transportu Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością (SOKON)
WK-IX Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
WMiRSPN-IX Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej
USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
WZKiOL-IX Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego
WPiOL-IX Stwierdzenie nadpłaty podatku
WS-IX Aneksowanie zawartej umowy
WOŚr-IX Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
BDO-IX Likwidacja stowarzyszenia
WEA-IX Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego
WKs-IX Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
WZKiOL-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
WSS-X Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WEA-X Postępowanie egzekucyjne w administracji - Żądanie wyłączenia spod egzekucji
WOś-X Wpis innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
WAiB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
USC-X Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego
WMiRSPN-X Trwały zarząd - ustanowienie
WSO-X Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
BGM-X Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta
WK-X Stypendia Twórcze Miasta Szczecin
BDO-X Ankieta weryfikacyjna dla organizacji pozarządowych
WKs-X Wgląd w akta
WSO-X Реєстрація іноземця на постійне проживання
WPiOL-X Wgląd w akta
WSS-XI Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
BDO-XI Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WK-XI Wgląd w akta
WOś-XI Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych
USC-XI Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
BGM-XI Wgląd w akta
WEA-XI Postępowanie egzekucyjne w administracji – Zrzeczenie się nabytej rzeczy i żądanie zwrotu zapłaconej ceny
WKs-XI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie Ordynacji podatkowej
WPiOL-XI Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
WZKiOL-XI Ulga w spłacie należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Szczecin
WAiB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WOŚr-XI Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WPiOL-XII Opłata skarbowa Wnioski w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej
WOŚr-XII Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
WMiRSPN-XII Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
BDO-XII Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WEA-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZKiOL-XII Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym
WOś-XII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-XII Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WSS-XII Zmiana danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów
WSO-XII Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
USC-XII Nadanie dziecku nazwiska męża matki
WAiB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WK-XII Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego
WOś-XIII Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa
WK-XIII Aneksowanie umowy 3.letniej zawartej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego
WAiB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
BDO-XIII Wydanie opinii Prezydenta Miasta dotyczącej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
WPiOL-XIII Zmiana danych osobowych
WEA-XIII Wgląd w akta
WOŚr-XIII Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
WSO-XIII Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
WSS-XIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym
WZiON-XIII Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
WZKiOL-XIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BGM-XIII Decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
WMiRSPN-XIII Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
USC-XIII Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
WZiON-XIV Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
WOś-XIV Wgląd w akta
WSO-XIV Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
WAiB-XIV Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
WZKiOL-XIV Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożonego w trybie administracyjnym
USC-XIV Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
BDO-XIV Realizacja zadania publicznego - składanie wniosku z inicjatywy organizacji
WK-XIV Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach "Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin"
WMiRSPN-XIV Ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej
WOŚr-XIV Opiniowanie projektów robót geologicznych
WOŚr-XV Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
BDO-XV Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert
WZKiOL-XV Wgląd w akta
WK-XV Aktualizacja oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego
BGM-XV Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości
WZiON-XV Bezprzetargowe nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana
WAiB-XV Wydawanie zaświadczeń
USC-XV Sporządzenie testamentu
WPiOL-XV Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach od: posiadania psa/targowej/skarbowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
BDO-XVI Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
WPiOL-XVI Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WZiON-XVI Zamiana nieruchomości gruntowych
WSO-XVI Wydawanie dowodów osobistych
WAiB-XVI Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
WZKiOL-XVI Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
WOŚr-XVI Wydawanie kart wędkarskich
WMiRSPN-XVI Trwały zarząd - wygaśnięcie
WPiOL-XVII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WOŚr-XVII Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
WZiON-XVII Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZKIOL-XVII Zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej
WSO-XVII Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego
WAiB-XVII Wgląd w akta
WSS-XVII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej, w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
BDO-XVII Wpis innej organizacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WMiRSPN-XVII Wgląd w akta
USC-XVII Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy
WPiOL-XVIII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn/od czynności cywilnoprawnych/od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
WZKiOL-XVIII Aneksowanie zawartej umowy
WAiB-XVIII Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WOŚr-XVIII Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
WZiON-XVIII Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą
BDO-XVIII Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
WSS-XVIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przekroczenie maksymalnej liczby miejsc opieki/ przekroczenie maksymalnej liczby dzieci , którą może opiekować się opiekun, w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WMiRSPN-XVIII Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
USC-XVIII Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
WSO-XVIII Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
WOŚr-XIX Wydanie pozwolenia zintegrowanego
WPiOL-XIX Wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miasta Szczecin
WSS-XIX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przyjęcie dzieci poniżej 1 roku życia (od 20 tygodnia życia), będącymi obywatelami Ukrainy do klubu dziecięcego
USC-XIX Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
WAiB-XIX Wydanie dziennika budowy
WSO-XIX Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
BDO-XIX Wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WMiRSPN-XIX Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy
WSO-XX Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy
WMiRSPN-XX Sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy
BDO-XX Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
USC-XX Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej
WSS-XX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WAiB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WPiOL-XX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WOŚr-XX Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
WMiRSPN-XXI Przydział lokalu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
WPiOL-XXI Podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości/ rolny/ leśny/ od środków transportowych/ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu* w ewidencji.
WSO-XXI Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
WSS-XXI Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych / wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających prowadzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WOŚr-XXI Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
BDO-XXI Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
USC-XXI Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim
WAiB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WSO-XXII Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WOŚr-XXII Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
USC-XXII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka
WZiON-XXII Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
WMiRSPN-XXII Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową
WAiB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WZiON-XXIII Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości
BDO-XXIII Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
WPiOL-XXIII Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dochodowość)
WMiRSPN-XXIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
WSO-XXIII Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WAiB-XXIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa
WOŚr-XXIII Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
USC-XXIII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego
WMiRSPN-XXIV Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
WZiON-XXIV Wystawienie informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WOŚr-XXIV Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)
BDO-XXIV Wgląd w akta
WAiB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)
WSO-XXIV Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
USC-XXIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego
WPiOL-XXIV Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
BDO-XXV Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
USC-XXV Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej
WSO-XXV Wgląd w akta
WMiRSPN-XXV Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-XXV Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
WZiON-XXV Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości
WAiB-XXV Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego
USC-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-XXVI Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
WMiRSPN-XXVI Sprzedaż pomieszczenia gospodarczego na rzecz najemcy / pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności na rzecz właściciela lokalu przyległego
WAiB-XXVI Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej
WSO-XXVI Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
WPiOL-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-XXVI GMS Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
BDO-XXVI Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami
WZiON-XXVI SP Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
WZiON-XXVII Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości
WMiRSPN-XXVII Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu
BDO-XXVII Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad fundacjami
USC-XXVII Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie
WOŚr-XXVII Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
WAiB-XXVII Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAiB-XXVIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-XXVIII Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych
WZiON-XXVIII Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
BDO-XXVIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
WMiRSPN-XXVIII Sprzedaż wolnego pomieszczenia gospodarczego w drodze przetargu
USC-XXVIII Zaświadczenie o stanie cywilnym
WSO-XXVIII Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)
BDO-XXIX Aneksowanie zawartej umowy
WAiB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych
WZiON-XXIX Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości
USC-XXIX Wgląd w akta
WOŚr-XXIX Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
WOŚr-XXX Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
BDO-XXX Wpis zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WOŚr-XXXI Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich
WZiON-XXXI Wgląd w akta
WPiOL-XXXI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie ordynacji podatkowej
WZiON-XXXII Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WOŚr-XXXII Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
WOŚr-XXXIII Zezwolenie na zbieranie odpadów
WPiOL-XXXIII Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WZiON-XXXIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-XXXIII Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
WSO-XXXIV Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę
WPiOL-XXXIV Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WZiON-XXXIV Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu garażu
WOŚr-XXXIV Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
WPiOL-XXXV Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WSO-XXXV Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
BDO-XXXV Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
WOŚr-XXXV Udostępnienie informacji geologicznej
WZiON-XXXV Wykonanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
WPiOL-XXXVI Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WOŚr-XXXVI Aneksowanie zawartej umowy
WZiON-XXXVI Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
BOI-XXXVI Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia
WOŚr-XXXVII Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
WPiOL-XXXVII Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WZiON-XXXVII Nabycie nieruchomości i praw do zasobu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WSO-XXXVII Wydanie wtórnika prawa jazdy
BDO-XXXVIII Wpis zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
WOŚr-XXXVIII Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
WZiON-XXXVIII SP Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
WPiOL-XXXVIII Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WZiON-XXXVIII GMS Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
WPiOL-XXXIX Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WZiON-XXXIX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
WGK-XXXIX Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób
WSO-XXXIX Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany nazwiska
WSO-XL Wymiana prawa jazdy wydanego do dnia 18 stycznia 2013 r. (np. książeczkowe)
WGK-XL Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne
WOŚr-XLI Informacja o wyrobach zawierających azbest
WOŚr-XLII Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
WSO-XLII Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik
WOŚr-XLIII Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WSO-XLIII Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu jego ważności
WSO-XLIV Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
WZiON-XLIV Wystawienie faktury VAT dotyczącej uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WSO-XLV Międzynarodowe prawo jazdy
WOŚr-XLV Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WZiON-XLV Udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XLVI Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WSO-XLVII Wydanie pozwolenia tramwajowego
WZiON-XLVII Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów
WZiON-XLVIII Udzielenie ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
WSO-XLVIII Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
WGK-XLVIII Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu drogowego
WSO-XLIX Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień
WOŚr-XLIX Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin
WZiON-XLIX Umorzenie zaległych należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
WSO-L Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
BOI-L Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
WZiON-L Wydanie kopii dokumentu dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z 2018 r.
WGK-L Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny
BOI-LI Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
WOŚr-LI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-LII Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
WGK-LII Krajowy transport osób – decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu
BOI-LIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką
WOŚr-LIII Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej
WSO-LIV Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
WGK-LV Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób
WSO-LVI Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
WGK-LVI Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
WSO-LVII Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej
WOŚr-LVIII Klasyfikacja akustyczna terenu
WSO-LVIII Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WSO-LIX Przedłużenie pozwolenia czasowego
WOŚr-LIX Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji
WSO-LX Wtórnik pozwolenia czasowego
WOŚr-LX Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska
WSO-LXI Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WSO-LXII Rejestracja pojazdu nowego i używanego po zmianie właściciela w kraju
WOŚr-LXIII Wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła
WSO-LXIII Wyrejestrowanie pojazdu
WSO-LXIV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zapisanego)
WSO-LXV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)
WSO-LXVI Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin
WOŚr-LVII Wpisanie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i aktualizacja danych
WSO-LXVII Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną
WSO-LXVIII Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WSO-LXIX Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa
WSO-LXX Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)
WSO-LXXI Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym
WSO-LXXII Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika
WSO-LXXIII Wtórnik dowodu rejestracyjnego
WSO-LXXIV Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej
WSO-LXXV Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy
WSO-LXXVI Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów
BOI-LXXVII Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
WSO-LXXVII Profesjonalna rejestracja pojazdów
BOI-LXXVIII Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
WSO-LXXIX Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe
BOI-LXXIX Wydawanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
WSO-LXXXI Zmiana rodzaju pojazdu
WSO-LXXXIII Zastaw rejestrowy
WSO-LXXXIV Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT i CIT
WSO-LXXXVI Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu
BOI-LXXXVII Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXVIII Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXIX Wgląd w akta
BOI-XC Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-XCI Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin
BOI-XCII Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
BOI-XCIII Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCIV Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCV Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin
BOI-XCVI Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-XCVII Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
BOI-XCVIII Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-XCIX Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-C Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-CII Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego
WSO-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Interesantów
WSO-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich
BOI-CV Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
BOI-CVI Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVII Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVIII Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin
WSO-CIX Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
BOI-CX Zgłoszenie rezygnacji
BOI-CXI Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin
BOI-CXIII Szczecińska Karta Rodzinna
BOI-CXV Zawieszenie wykonywania transportu drogowego
BOI-CXVI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
BOI-CXVII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy
BOI-CXVIII Kontrola zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-CXIX Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
WSO-CXX Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy
WSO-CXXI Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
WSO-CXXII Zgłoszenie zagubienia rzeczy
BOI-CXXIII Szczecińska Karta Seniora
BOI-CXXIV Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów
BOI-CXXVI Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
BOI-CXXVIII Informacja o wykonywaniu transportu drogowego
BOI-CXXIX Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
BOI-CXXX Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
BOI-CXXXI Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXII Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
BOI-CXXXIII Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)
BOI-CXXXIV Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
BOI-CXXXV Wydanie wtórnika legitymacji instruktora
BOI-CXXXVI Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
BOI-CXXXVII Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności)

Wydruk