Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-XIII
Aneksowanie umowy zawartej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego

Podstawa prawna: art. 11 - 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o aneksowanie zawartej umowy w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego (WK-13).
2. Załączniki z uwzględnionymi zmianami:
a) opis zadania*
b) zaktualizowany opis zadania*
c) plan i harmonogram działań*
d) zaktualizowany plan i harmonogram działań*
e) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego*
f) zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego*
g) dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego*
h) zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego*
i) zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego*
j) źródła finansowania kosztów realizacji zadania*
k) zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego
l) zaktualizowane źródła finansowania kosztów realizacji zadania*
m) pozostałe części oferty lub jej aktualizacji, w tym plan działań promocyjnych (poza wyżej wymienionymi)*
n) inne zmiany*

 * - odpowiednie zaznaczyć

Uwaga! Przy wypełnianiu załączników obowiązują wszystkie zapisy zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o aneksowanie zawartej umowy w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego, niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę, nie później jednak niż na 21 dni/30 dni* przed końcem realizacji zadania publicznego/w danym roku, tj. odpowiednio do dnia* określonym w umowie (należy uwzględnić ewentualne poprawki; będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku o aneksowanie potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu), przy czym wniosek o aneksowanie umowy odnoszący się w szczególności do zmian w: opisie poszczególnych działań, harmonogramie, kalkulacji przewidywanych kosztów, tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”, planie działań promocyjnych, ma dotyczyć wyłącznie tych działań i wydatków z nimi związanych, które zgodnie z obowiązującym harmonogramem, jeszcze nie zostały zrealizowane.

*dotyczy umów wieloletnich

Zmiana umowy (zawarcie aneksu) może zostać dokonana pod następującymi warunkami:
a) aneks zostanie podpisany przed upływem czasu, na który została zawarta umowa (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub przed upływem terminu realizacji zadania publicznego (w przypadku umów zawartych na czas realizacji zadania),
b) zmiana umowy nie naruszy zasady uczciwej konkurencji z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty, która została wybrana.

Zleceniodawca nie ma obowiązku dokonania zmiany pierwotnie zawartej umowy.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk