Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Kultury
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 651, fax +48 91 42 20 650
  wk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WK-XV
Aktualizacja oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego

 

Podstawa prawna: art. 16-19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; § 5 Zarządzenia Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami Pozarządowymi i inymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014).

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zaktualizowanie oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego” (WK–10).

2. Załączniki:

 • Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji /pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • Kopia pełnomocnictw/-a do reprezentacji wnioskodawcy/-ów (jeśli dotyczy; w przypadku konieczności złożenia pełnomocnictw/-a, każda strona potwierdzona za zgodność
  z oryginałem)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zaktualizowanie oferty złożonej w procedurze pozakonkursowej ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego,niezwłocznie po podaniu przez Biuro Dialogu Obywatelskiego wyników postępowania do wiadomości publicznej, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego, a w szczególności przed wydatkowaniem środków pochodzących z dotacji (będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Zleceniodawca nie ma obowiązku akceptacji złożonej aktualizacji.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk