Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGK-LVI
Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: art. 217 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202). § 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.383).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego" (WGK-45).
2. Załączniki:
◦ poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w związku ze zmianą oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej).

II. OPŁATY*:

Opłata administracyjna:

• za czynności administracyjne za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia – 20,00 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy,
• za zmianę zaświadczenia lub za zmianę załącznika do zaświadczenia – 10,00 zł - UWAGA: jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

Opłaty uiszczane są przy składaniu wniosku o wydanie odpowiednich dokumentów.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie (zażalenie składa się w sali nr 62 w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

VI. UWAGI:

Zaświadczenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż okres, na który zawarta została umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

* - nie dotyczy samorządowego zakładu budżetowego

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej, wytworzono: 2016/05/19, odpowiedzialny/a: Daria Radzimska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/01/19 10:38:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/19 10:38:32 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/14 08:57:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 13:16:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/16 11:08:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/10 08:06:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/02 11:08:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/11 14:02:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/27 13:20:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/05/12 13:37:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/03/04 10:27:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/08 09:03:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/10 14:21:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/03 14:05:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:10:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/07 11:49:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/10/26 09:27:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/09 08:34:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:07:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:43:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/05 14:26:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/07 12:47:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/03 11:04:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:25:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 11:27:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 11:50:04 nowa pozycja

Wydruk