przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XI
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych” (BDO-3).
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a) protokół zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:
• porządek zebrania,
• uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego,
• uchwałę o przyjęciu statutu,
• uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,
• uchwałę o wyborze zarządu,
• uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej,
• uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,
b) lista założycieli (co najmniej siedem osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach, tj. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis),
c) dane osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego, tj. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia,
d) dane osób wchodzących w skład zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej tj. imiona i nazwiska, pełniona funkcja,
e) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
f) 2 egzemplarze statutu.
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/23
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/10/14 08:05:22
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/10/14 08:05:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 14:22:44 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/06/05 10:51:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:48:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:25:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:11:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/25 08:19:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 08:25:37 nowa pozycja