przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
  wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XXXIV
Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII

Podstawa prawna: art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. IR-1 "Informacja o gruntach”
 2. IN-1 "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”
 3. IL-1 "Informacja o lasach”
 4. Wypełnione odpowiednie załączniki:
  1. ZIR-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
  2. ZIN-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
  3. ZIL-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego – np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy (oryginał do wglądu).
 6. Dodatkowo w przypadku, gdy nieruchomość/obiekt budowlany stanowi współwłasność/współposiadanie:
  1. ZIN-3 "Dane pozostałych podatników"
 7. Dodatkowo w przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia odpowiednio dla każdego podatku:
  1. ZIR-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania",
  2. ZIN-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania",
  3. ZIL-2 " Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania".
 8. W przypadku podpisania Informacji IL-1 przez pełnomocnika, dodatkowo:

            • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),

            • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. W przypadku współwłasności/współposiadania składane dokumenty (informacja IŁ-1 i załączniki) powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy lub złożone indywidualnie przez poszczególnych współwłaścicieli/współposiadaczy.
2. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się odpowiednio datę złożenia informacji (art. 165 § 7, 8 ustawy - Ordynacja podatkowa).
3. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym, art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. W przypadku gdy organ podatkowy nie załatwi sprawy we właściwym terminie, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Filii Urzędu Miasta Szczecin, bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych lub przesłania pocztą.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2019/02/05
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2019/06/28 09:13:31
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2019/06/28 09:13:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/06/28 09:00:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/06/28 08:59:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:21:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/06 10:58:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/06 10:29:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/02/05 13:25:35 nowa pozycja