Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CIX
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Podstawa prawna: art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B*” (WSO-6) – dodatkowe informacje w pkt VI UWAGI.
2. Załączniki:
a) kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
b) „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców” (WSO-7),
c) pisemna informacja dotycząca miejsca zamieszkania, w której należy wykazać, że Szczecin stanowi centrum życiowej aktywności i w nim koncentrują się interesy osobiste i majątkowe oraz dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu, rachunki za media, potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego, deklaracji dot. wywozu śmieci – dodatkowe informacje w pkt 2 w cz. VI UWAGI.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku organ wydaje decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję służy skarga do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

1. Informacja dotycząca wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B (BOI-6).
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organ przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy (art. 20 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Brak wykazania zamieszkania w Szczecinie w sposób opisany w pkt 2c w cz. I „Wymagane dokumenty” spowoduje wydanie decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk