przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLIV
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy” z własnoręcznym podpisem.

2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• oryginał oraz kserokopię prawa jazdy,
• dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy) – w przypadku cudzoziemca,
• tłumaczenie przedłożonego do wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia (do dokonanego tłumaczenia tłumacz/konsul dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu).
Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.),
• dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie – w przypadku braku zameldowania w Szczecinie,
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna. 

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata administracyjna za prawo jazdy – 100,00 zł,
2. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków).

Możesz to zrobić:

• kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
• gotówką w kasie urzędu
• przelewem internetowym przez Blue Media
• przelewem na konto

Opłata administracyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Termin generowania profilu w systemie teleinformatycznym
Do 2 dni.

Termin wydania prawa jazdy
Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy w celu jego unieważnienia.

2. Zdjęcie pozycja frontalna – szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

3. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, możesz uzyskać w formie sms (gdy podałeś numer telefonu we wniosku), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl),na stronie www.info-car.pl. lub pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 91-4245-000.

4. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:
a. państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy. Nie wymaga się wymiany ww. na polski odpowiednik i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę.
b. państwo:
- będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu,
- będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest zgodne ze wzorem określonym w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

Aktualny wykaz państw Konwencji o ruchu drogowym znajduje się na oficjalnej stronie internetowej UNECE:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en

c. państwa z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę:
- Cesarstwo Japonii,
- Korea Południowa,
- Tajwan.

5. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ administracyjny jest zobowiązany zwrócić się do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, organ występuje do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie o pomoc w ustaleniu organu, który wydał prawo jazdy oraz danych adresowych tego organu. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.
6. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest niezwłocznie przesyłane przez organ wydający polskie prawo jazdy do właściwego organu państwa, które je wydało, z informację o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawo jazdy wydane przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przesyłane za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycznego tego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 t.j. z późn. zm.),
• § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/19
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/12/19 11:10:30
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/12/19 11:10:30 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 13:21:43 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 13:21:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/01 11:14:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/01 11:07:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/27 10:09:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/27 10:02:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/25 13:20:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/25 12:21:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/25 11:20:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/25 11:19:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 12:22:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:05:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/21 09:13:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/18 08:29:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/18 08:25:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 10:47:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/08 08:14:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:36:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:14:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 14:10:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 12:39:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:49:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 09:06:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 09:03:26 nowa pozycja