panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXIX
Aneksowanie zawartej umowy

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). § 6 Zarządzenia Nr 581/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (BDO-34)
2. „Wniosek o aneks w sprawie przyznania kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy w umowie wieloletniej” (BDO-35)
3. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (BDO-5) – dotyczy umów zawartych w ramach:
- otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
- wniosków o realizację inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Dla wniosków o aneks w sprawie zmian w umowach na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczął się przed rokiem 2021.

1. Organizacja może złożyć:
- wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej,
- wniosek o aneks w sprawie przyznania kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy w umowie wieloletniej.
2. Wniosek (zgodnie z określonym wzorem - pkt I) w formie pisemnej należy złożyć w kancelarii BOI.

Dla wniosków o aneks w sprawie zmian w umowach na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczyna się w roku 2021.

1. W przypadku konieczności wprowadzenia aneksu do umowy, organizacja zobowiązana jest do pisemnego poinformowania dysponenta lub JOG za pośrednictwem platformy Witkac.pl o konieczności wprowadzenia zmian.
2. Organizacja zobowiązana jest do złożenia w kancelarii BOI potwierdzenia złożenia zmian w ofercie (wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty opatrzone podpisami osób upoważnionych należy złożyć - pocztą, kurierem lub osobiście - w kancelarii BOI w terminie nie później niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia zmian.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk