panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVIII
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności

Podstawa prawna: rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). Art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, tj:

1. Wypis z zaświadczenia.

2. Potwierdzenie spełniania przez kierowców wykonujących przewozy warunków ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym spełnianie wymogu niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.

3. Wykaz pojazdów samochodowych oraz dokumenty, bądź kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd/y do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

4. Książka Kontroli przedsiębiorcy.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienia nie stosuje się w zakresie kontroli przemieszczających się środków transportu.

Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
• w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 0 pracowników – do 12 dni,
• w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – do 18 dni,
• w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – do 24 dni,
• w przypadku pozostałych przedsiębiorców – do 48 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI.UWAGI:

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.

4. Stwierdzając uchybienia organ udzielający licencji wzywa przedsiębiorcę do usunięcia uchybień bądź cofa licencję.

5. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk