Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXX
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Podstawa prawna: art. 85 ust. 1-3 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi" (WOŚr-40).
2. Załącznik:
◦ projekt robót geologicznych (egzemplarz nr 1 i 2).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych właściwy organ ma prawo wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu można przystąpić do wykonywania robót geologicznych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Sprzeciw w formie decyzji administracyjnej zostaje wniesiony w przypadku, gdy:
a) sposób wykonywania robót geologicznych zagraża środowisku,
b) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk