przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-IX
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)"
 2. Załączniki:
  • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeśli rozbiórka tych obiektów:
  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych i warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
  • wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką
 2. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych
 3. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/09/01 07:21:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:21:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/02/22 10:19:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:01:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:49:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:53:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 15:16:25 nowa pozycja