Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-VIII
Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna: art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (PB-3)",
 2. „Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (WAiB-28).
 3. Załączniki:
  • zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia członka właściwej izby samorządu zawodowego),
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku rozbiórki obiektów jądrowych).

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:

 • za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 1. budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Wiesława Rabińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/09/01 07:20:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:20:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/03/01 12:29:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:01:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:47:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/16 14:27:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:53:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 15:10:16 nowa pozycja

Wydruk