Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XV
Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-10)
• „Oferta realizacji zadania publicznego - regranting” (BDO-17)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Oferta dla swej ważności musi być wygenerowana i złożona za pomocą platformy Witkac.pl najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty, opatrzone właściwymi podpisami, należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w kancelarii BOI w terminie nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy. Za datę złożenia potwierdzenia przyjmuje się datę wpływu przesyłki do kancelarii BOI.
3. Oferta sprawdzana jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia oferty;
2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisaną niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
5) złożenie potwierdzenia złożenia oferty której suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej oferty w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach).

5. Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie oferty.
6. Merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami art. 15 ust. 1 Ustawy dokonuje Komisja Konkursowa.
7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Szczecin w formie oświadczenia.
8. Po ogłoszeniu wyników konkursu, organizacja, której oferta została wybrana do realizacji zadania publicznego, zobowiązana jest do złożenia za pośrednictwem platformy oświadczenia do umowy, a dysponent zawiera z tą organizacją umowę.
9. Jeżeli organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana lub niezbędna jest korekta zapisów oferty, dokonuje się jej aktualizacji w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania publicznego. Aktualizacja oferty dokonywana jest z pomocą platformy. Organizacja zobowiązana jest do złożenia do kancelarii BOI, w formie papierowej potwierdzenia złożenia aktualizacji oferty.
10. „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-10) obowiązuje dla ofert składanych na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy.
11. „Oferta realizacji zadania publicznego - regranting” (BDO-17) obowiązuje dla ofert składanych na podstawie art. 14 ust. 1a i 2 Ustawy.
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2016/05/23, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/12/03 09:33:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/12/03 09:33:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/12 09:16:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/03/11 09:27:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/27 07:52:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/07 10:51:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/03 07:49:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/03 07:42:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/14 14:08:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/28 11:15:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/28 10:10:13 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 10:27:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:49:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:31:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 10:15:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:13:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/12 10:45:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/11 12:07:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/17 13:47:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/02 09:33:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/02 08:06:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/20 14:31:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 08:42:38 nowa pozycja

Wydruk