Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-XII
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WK-12).
  2. „Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (obowiązuje do projektów składanych do 28 lutego 2019r.) (Mała Dotacja) (WK-11).
  3. „Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (obowiązuje do projektów składanych od 01 marca 2019r.) (Mała Dotacja) (WK-15).
  4. Załączniki:
    • materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
  5. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić kopie faktur, rachunków oraz dowodów wpłat potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentujących pokrycie kosztów realizacji zadania z przyznanej dotacji oraz ze środków własnych – zgodnie z zapisami umowy.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone i złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk