przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XVI
Trwały zarząd - wygaśnięcie

Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd o wydanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna.” (WMiRSPN-10).
2.Załączniki:
• Do wniosku należy załączyć uzyskaną zgodę organu nadzorującego jednostkę organizacyjną na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się od wniosku.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, a w przypadku nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta Miasta Szczecin (odwołanie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Jednostka organizacyjna jest zwolniona z obowiązku wnoszenia opłat rocznych począwszy od dnia złożenia wniosku. Opłat wniesionych do dnia złożenia wniosku nie zwraca się (art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
wytworzono:
2019/11/06
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 12:39:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:39:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/16 08:49:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 08:45:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:49:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:18:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 14:53:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:55:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:12:04 nowa pozycja