Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-IV
Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-4) - dla ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych, których termin rozpoczęcia realizacji dotyczy roku 2021.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco:

1. Ofertę dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w kancelarii BOI w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.
3. Oferta sprawdzana jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia oferty;
2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisaną niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
5) złożenie potwierdzenia złożenia oferty, której suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej oferty w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
6) zadanie publiczne realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni;
7) wnioskowanie kwoty dofinansowania lub finansowania przekraczającej 10 000,00 zł;
8) przekroczenie w danym roku kalendarzowym kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł otrzymanej przez organizację z pominięciem otwartego konkursu ofert.

5. Oferta spełniająca wymogi formalne jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta, organizacja składa za pomocą platformy oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego, a dysponent zawiera z tą organizacją umowę. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana o odmowie zawarcia umowy. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego nakłada na organizację obowiązek złożenia dysponentowi za pośrednictwem platformy oświadczenia do umowy.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2016/05/20, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/12/03 09:31:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/12/03 09:31:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 14:55:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/12 09:13:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/07 10:50:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/03 07:38:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/14 14:06:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/28 10:38:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/28 10:08:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/06/05 10:30:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:47:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:16:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:08:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/11 12:09:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/17 13:45:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/13 11:11:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/13 11:01:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/30 13:17:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 13:35:57 nowa pozycja

Wydruk