Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-IV
Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-4)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco:
Ofertę należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
Oferta, która:
- spełnia wymogi ustawowe wskazane w ust. 1,
Oferta, która spełnia wymogi formalne, przez co rozumie się:
- ofertę złożoną nie później niż 21 przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego,
- ofertę złożoną na aktualnym formularzu,
- ofertę złożoną wraz z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwą ewidencją lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), przy czym kserokopia upoważnienia/pełnomocnictwa wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
- ofertę podpisaną w sposób umożliwiający weryfikację z imienia i nazwiska, pełnionej funkcji osób które ją podpisały,
- ofertę wypełnioną w sposób czytelny,
- ofertę wypełnioną w sposób kompletny przez co rozumie się wypełnienie wszystkich wymaganych pól. W przypadku, gdy zapis nie dotyczy organizacji, należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić znak „-„
- jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego Dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta, Organizacja składa oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego, a Dysponent zawiera z tą organizacją umowę. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana w formie pisemnej o odmowie zawarcia umowy.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk