Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XXIII
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dochodowość)

Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego” (WPiOL-24).
2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:
• Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) wedłług wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi uprawdopodobnić swój interes prawny w jego uzyskaniu.
4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2016/05/11, odpowiedzialny/a: Dorota Brzozowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/27 09:16:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:16:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2019/02/08 12:59:08 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2019/02/04 14:03:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 10:39:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 12:44:29 nowa pozycja