Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-VII
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: art. 50, 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" (WUiAB-6).
 2. Załączniki:
  • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
   (Kopię mapy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Odrowąża 1),
  • charakterystyka inwestycji, obejmująca:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
   • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
    • docelową rzędną składowiska odpadów,
    • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
    • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
    • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
   • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa (nie dotyczy wniosków właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy):

 • za wydanie decyzji - 598,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, maks. 65 dni zgodnie z art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 • Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego,
 • Wniosek należy złożyć w delegaturze wydziału (Biuro Obsługi Interesantów, sala 62),
 • Godziny przyjęć interesantów: 7.30 - 15.30 (poniedziałek), 7.30 - 16.00 (wtorek - piątek).

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk