przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-VII
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: art. 50, 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy”.
2. Załączniki:
• mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
• elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
• papierowej
Uwaga:
kopię mapy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Odrowąża.
• określenie granic terenu objętego wnioskiem,
• charakterystyka inwestycji, obejmująca:
• określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
• określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
• ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa (nie dotyczy wniosków właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy):
• za wydanie decyzji – 598,00 zł.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, maks. 65 dni zgodnie z art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału - sala 62 BOI okienko 39 lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/15 11:06:28
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/15 11:06:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/15 10:38:44 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/03 10:39:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/31 11:50:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/31 10:59:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:18:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/03 12:53:17 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/03 12:31:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/03 12:29:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 08:20:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:56:13 nowa pozycja