przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-XI
Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających" składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do wykazu w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie wypełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do wykazu stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Miejsce złożenia wniosku:
- Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory.

1. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. W sprawach z wniosków, Prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. W celu sprawdzenia zgodności danych we wniosku o wpis do wykazu dziennych opiekunów Prezydent miasta może żądać odpowiednich dokumentów.
4. Przed dokonaniem wpisu do wykazu, Prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2018/01/29
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/05/17 07:57:06
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/05/17 07:57:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 11:05:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 10:52:56 nowa pozycja