Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ–II
Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), w związku z § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1802 z 31.07.2012 r.) oraz aneksem do w/w porozumienia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2257 z 05.06.2015 r.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (BMKZ-2).

2. Załączniki:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

Tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków powinien wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego - art. 36. ust. 5, ust. 7 w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

b) upoważnienie w przypadku występowania w imieniu posiadacza zabytku,
c) plan sytuacyjny obiektu*,
d) fotografie obiektu*

*nieobowiązkowo

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł: (tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

W tytule opłaty należy wpisać: pełnomocnictwo, adres zabytku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Odbiór zaleceń konserwatorskich odbywa się za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2016/04/12, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/11 08:39:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:39:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/12 13:27:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:38:03 nowa pozycja

Wydruk