Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-III
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/
 • gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Szczecinem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa /

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – do 30 dni,

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC .

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:40:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:40:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:34:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 08:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:09:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 08:57:43 nowa pozycja