przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-III
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

GDZIE ZAŁATWISZ

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa możesz otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokojach 215 lub 217, osobiście.

PRZYGOTUJ

1. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem (chyba że na podstawie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego). Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu;
• gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
• w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia.
2. Jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Szczecinem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.
3. Zabierz ze sobą:
• dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 84,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni – w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

WAŻNE INFORMACJE

• Para zamierzająca zawrzeć małżeństwo zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku przed planowanym terminem ślubu. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania.
• Jeśli akty urodzeń narzeczonych zostały sporządzone poza Urzędem Stanu Cywilnego w Szczecinie muszą znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.
• Duchowny w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu małżeństwa musi dostarczyć dokumenty do właściwego USC.
• Odpis aktu małżeństwa można odebrać w każdym USC na terenie Polski.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.).
• art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).
• ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.2023.503 t.j.).
 

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 13:47:30
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 13:47:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 08:28:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:40:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:34:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 08:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:09:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 08:57:43 nowa pozycja