przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-VI
Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Podstawa prawna: art.14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego” (WPiOL-4).
2. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty od wniosku (dołączona do wniosku lub przesłana w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku).
3. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Opłata od wniosku:
40 zł w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku od każdego przedstawionego we odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin - Bank PKO BP S.A. 03 1020 4795 0000 9102 0277 9445.

2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Skarga do Sądu Administracyjnego.

VI.UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej lub innych wymogów określonych przepisami prawa organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/11
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/05/27 08:09:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 08:09:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2019/02/04 13:32:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 10:01:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 08:13:21 nowa pozycja