Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-II
Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2016 r., poz. 629), Uchwała Nr XX/484/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego. z 2016 r., poz. 3028), Zarządzenie Nr 182/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz Zarządzenie Nr 376/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin. 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin” (WK-2).

2. Załączniki:
1) Życiorys artystyczny.
2) Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie dyplomów, wycinki z gazet, katalogi i inne publikacje, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video itp.).
3) Rekomendacja nauczyciela prowadzącego lub innych osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 listopada każdego roku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna.

VI.UWAGI:

1. Stypendia przyznawane są:

   1) uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli,

   2) studentom szczecińskich uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.
2. Stypendia mogą być przyznawane uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli i studentom uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy w momencie składania wniosku pobierają naukę na terenie Miasta Szczecin.
3. Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku.
4. Prawo składania wniosków przysługuje dyrektorom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz władzom uczelni kształcących na kierunkach artystycznych.
5. Stypendia są indywidualne i przyznawane są raz w roku.
6. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
7. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin.
8. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62). Wnioski niekompletne lub niezgodne z regulaminem przyznawania stypendiów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk