Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-XIII
Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna: art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę” (WUiAB-25).

1. Załączniki: 
- oświadczenie inwestora, który dokonał zgłoszenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
- oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, o przejęciu wszystkich praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia do którego organ nie wniósł sprzeciwu,
- "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (WUiAB-12),
- pełnomocnictwo, o ile pełnomocnik został ustanowiony.

2. Do wglądu: 
- dziennik budowy w przypadku, gdy przeniesienie zgłoszenia dokonuje się po upływie 3 lat od dnia, w którym organ nie wniósł sprzeciwu.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych lub innego tytułu. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
- za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót budowlanych - 90,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. stronie.

VI. UWAGI:

Przeniesienie zgłoszenia może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana podmiotu następuje w okresie do 3 lat od dnia, w którym organ nie wniósł sprzeciwu, lub gdy można udokumentować , że roboty budowlane objęte zgłoszeniem nie zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk