Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-IX
Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. g Załącznika do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r., Zarządzenie Nr 559/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2022 r.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej" (WMiRSPN-5).
2. Załączniki:
• dwa egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego projektowaną infrastrukturę, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (zawierającej oświadczenie jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wyniku pozytywnej weryfikacji operatu i klauzuli o odpowiedzialności karnej lub klauzuli o wpisie do ewidencji materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
• odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią załącznika graficznego;
• opinia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Mariacka 25, Szczecin), zawierająca informację, iż wnioskowane nieruchomości nie są objęte umową dzierżawy. W przypadku, gdy wnioskowane nieruchomości są objęte umową dzierżawy, konieczne jest uzupełnienie wniosku o zgodę dzierżawcy na wejście w teren oraz w przypadku osób fizycznych uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wnioskowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• podanie długości projektowanej infrastruktury osobno na każdej wnioskowanej nieruchomości z podziałem na rodzaj infrastruktury, ilość urządzeń podziemnych i/lub naziemnych;
• pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
3. Dodatkowo w przypadku infrastruktury:
elektroenergetycznej: informacja o rodzaju kabla elektroenergetycznego i jego średnicy zewnętrznej oraz wymiary w rzucie poziomym naziemnych urządzeń elektroenergetycznych;
teletechnicznej: schemat przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej;
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: warunki przyłączeniowe, umowa na budowę urządzeń i ich przekazania na własność Gminy Miasto Szczecin (jeśli była zawarta);
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej realizowanej przez stowarzyszenia zwykłe: wpis do rejestru stowarzyszeń, lista członków stowarzyszenia, oświadczenie o realizacji inwestycji z programu społecznych inicjatyw lokalnych.
4. Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.

II.OPŁATY:

Stawki opłat za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej:
1. Wysokość jednorazowej opłaty lokalizacyjnej netto za zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej jest następująca:
1) podziemna infrastruktura liniowa - 26 zł za każdy rozpoczęty mb;
2) studnie i inne urządzenia podziemne, z wyłączeniem infrastruktury liniowej - 130 zł za każde urządzenie;
3) urządzenia naziemne, w tym złącza, szafy, słupki, hydranty, słupy oświetleniowe - 65 zł za każde urządzenie;
4) linie napowietrzne:
a) 85 zł za każdy rozpoczęty mb linii,
b) 1.800 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej;
5) w pozostałych przypadkach - 26 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości.
2. Wysokość opłaty rocznej netto za udostępnienie nieruchomości wynosi 10% jednorazowej opłaty lokalizacyjnej, nie mniej jednak niż 13 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wysokość opłaty rocznej netto za udostępnienie nieruchomości pod infrastrukturę elektroenergetyczną wynosi 16 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia elektroenergetycznego.
4. Każda opłata, o której mowa w ust. 1-3 ulega podwyższeniu o obowiązującą, na moment jej ustalenia, stawki podatku VAT.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające
z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2015/10/30, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/03/24 12:33:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:33:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/16 08:45:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 10:22:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 10:14:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:45:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:16:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:54:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:22:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:04:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 10:57:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 12:53:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:08:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 13:02:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/01 10:51:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 09:03:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 08:56:38 nowa pozycja