Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-IX
Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), art. 140, art. 285-289, art. 305¹, art. 305⁴ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 2022 r., poz. 1360 ze zm.). art. 23 ust.1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) art. 3 ust.1 pkt 1) lit. 9) załącznika do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r., Zarządzenie Nr 238/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2009 r. zmienione Zarządzeniem Nr 437/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury technicznej” (WMiRSPN-5).

2. Załączniki:
• dwa egzemplarze planszy koordynacyjnej projektu sporządzonego na kopii aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami wnioskowanych działek wraz z czytelnym projektem zagospodarowania terenu (dopuszcza się też inne skale: 1:250 lub 1:1000 jak również mapy ewidencyjne dla budowli napowietrznych linii elektroenergetycznych). Mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.
• karta rejestracyjna – w przypadku korzystania z elektronicznej wersji wtórnika mapy, który posłużył jako tło mapowe do sporządzenia projektu,
• potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uzgodnienia przedmiotowej inwestycji dokonana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych działający przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie wraz z kopią załącznika graficznego,
• opinia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Mariacka 25, Szczecin) w zakresie wnioskowanych działek, zawierająca informację, iż wnioskowane działki ewidencyjne nie są objęte umową dzierżawy. W przypadku, gdy wnioskowane działki są objęte umową dzierżawy, konieczne jest uzupełnienie wniosku o zgodę dzierżawcy na wejście w teren oraz w przypadku osób fizycznych uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wnioskowanej inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• dokument planistyczny wskazujący możliwość lokalizacji przedmiotowej inwestycji na wnioskowanych działkach (warunki zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego),
• podanie długości projektowanej infrastruktury osobno na każdej wnioskowanej działce z podziałem na rodzaj infrastruktury, ilość studni i/lub urządzeń naziemnych,
• aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Inwestora,
• pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.

3. Dodatkowo w przypadku infrastruktury:
• elektroenergetycznej: informacja o rodzaju kabla elektroenergetycznego oraz wymiary w rzucie poziomym naziemnych urządzeń elektroenergetycznych,
• teletechnicznej: schemat przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej,
• wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wydanego dokumentu, z którego wynikałoby, iż przedmiotową inwestycję realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci; uzgodnienie przedmiotowej inwestycji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie; warunki przyłączeniowe,
• wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej (realizowanej przez stowarzyszenia zwykłe): wpis do rejestru stowarzyszeń, lista członków stowarzyszenia, oświadczenie o realizacji inwestycji z programu inicjatyw lokalnych.

4. Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji.

II.OPŁATY:

Stawki opłaty lokalizacyjnej oraz opłaty rocznej za zajęcie nieruchomości

1. Wysokość opłaty lokalizacyjnej netto za zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby technicznego uzbrojenia terenu oraz innych inwestycji jest następująca:
1) budowle podziemne liniowe (sieci lub przyłącza) – 20 zł za każdy rozpoczęty mb,
2) studnie kanalizacyjne teletechniczne, wodociągowe, sanitarne, gazowe, ciepłownictwa – 100 zł za każdą studnię,
3) urządzenia naziemne elektro energetyczne oraz teletechniczne – 50 zł za każde urządzenie,
4) linie napowietrzne: energetyczne 0,4 KV i inne:
a. 40 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,
b. 500 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,
5) linie napowietrzne energetyczne 15 KV:
a. 60 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,
b. 1000 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,
6) linie napowietrzne: energetyczne powyżej 15 KV i inne:
a. 100 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,
b. 3000 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,
7) zainstalowanie tymczasowej przyściennej rury wentylacyjnej przy wspólnej granicy
z działką komunalną: 100 zł za rurę,
8) powiększenie powierzchni zabudowy budynku w wyniku położenia warstwy ocieplenia:
100 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego,
9) postawienie kontenera na gruz:
a. 100 zł za kontener o pojemności do 5 m3,
b. 200 zł za kontener o pojemności powyżej 5 m3,
10) w pozostałych przypadkach – 20 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości.

2. Wysokość opłaty rocznej netto z tytułu zajęcia nieruchomości wynosi 10 % opłaty lokalizacyjnej, nie mniej jednak niż 10 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wysokość opłaty rocznej netto z tytułu zajęcia nieruchomości pod sieci lub przyłącza energii elektrycznej wynosi 12 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia energetycznego nie mniej jednak niż 10 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Wniosek można uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2015/10/30, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2022/07/08 12:45:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:45:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:16:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:54:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:22:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:04:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 10:57:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 12:53:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:08:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 13:02:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/01 10:51:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 09:03:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 08:56:38 nowa pozycja

Wydruk