przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-XV
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości

Podstawa prawna: art. 93 i art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości" (BGM-15).

 •  W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy) nieruchomości.
 •  Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
 •  We wniosku należy podać cel podziału nieruchomości, tj. przeznaczenie projektowanych działek w rozumieniu planu miejscowego i planowany sposób ich zagospodarowania.
 •  We wniosku należy podać propozycję dostępu do drogi publicznej dla każdej projektowanej działki.

2. Załączniki składane wraz z wnioskiem:

 •  dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny), w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej,
 • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa osoba prawna (oryginał do wglądu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub notariusza),
 • oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (lub wyrys z mapy katastralnej) terenu podlegającego podziałowi,
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
 • 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości, za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • rzuty wszystkich kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku (w przypadku podziału gruntu wraz z podziałem budynku),
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Wypis z katastru nieruchomości, kopię mapy katastralnej oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.
Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Biuro Geodety Miasta występuje do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin (w skrócie WAiB) o wydanie opinii w formie postanowienia co do zgodności proponowanego podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku braku planu: co do braku sprzeczności z przepisami odrębnymi lub co do zgodności z decyzją o warunkach zabudowy).
Jeśli wnioskodawca nie wykreśli zapisu umieszczonego w punkcie 3. formularza wniosku, organ zawiesi postępowanie w sprawie podziału nieruchomości po wydaniu postanowienia przez WAiB, do czasu dostarczenia przez wnioskodawcę (odrębnym pismem) dokumentów wymienionych w punktach 8-12 wniosku BGM-15. Podjęcie i kontynuowanie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek strony.
Jeśli wnioskodawca wykreśli zapis umieszczony w punkcie 3. formularza wniosku, po wydaniu postanowienia przez WAiB organ wezwie wnioskodawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w punktach 8-12 wniosku BGM-15. W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów w zakreślonym przez organ terminie, sprawa będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Po uzyskaniu postanowienia pozytywnie opiniującego propozycję podziału nieruchomości wnioskodawca winien niezwłocznie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego lub geodecie uprawnionemu opracowanie geodezyjnego projektu podziału nieruchomości. Po zakończeniu prac geodezyjnych wnioskodawca winien przedłożyć odrębnym pismem do Biura Geodety Miasta pozostałe wymagane załączniki, tj.:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych (odpowiednia ilość egz.),
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej (odpowiednia ilość egz.),
 • mapę z projektem podziału (odpowiednia ilość egz.).

Dokumenty te powinny być sporządzone przez uprawnionego geodetę oraz powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.
Opłata skarbowa za decyzję wydaną w postępowaniu odwoławczym wynosi 10 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku)
- Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
 

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych – do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Zażalenie na postanowienie wydane przez WAiB wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze WAiB).
2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
3. Odwołanie od decyzji w sprawie podziału nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze BGM).
4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze BGM.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Geodety Miasta
wytworzono:
2021/01/07
odpowiedzialny/a:
Wojciech Wnuk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/01/04 08:06:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/04 08:06:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/19 14:48:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/07 14:49:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/07 14:47:23 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/07 14:00:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/01/07 13:58:13 nowa pozycja