Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-VI
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podstawa prawna: art. 7d pkt 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 276, ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów" (BGM-6).
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny lub inny dokument),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał lub wierzytelna kopia,
  • w przypadku wniosku dotyczącego gruntów rolnych, klasyfikowanych uprzednio jako leśne, należy dołączyć wierzytelną kopię ostatecznej decyzji właściwego organu zezwalającej na zmianę użytku leśnego na rolny, wydanej w trybie art. 13 ustawy o lasach (w przypadku gdy decyzję taką po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał Prezydent Miasta Szczecina, wystarczy podać oznaczenie i datę decyzji),
  • w przypadku gdy klasyfikacją miałaby być objęta część działki /działek, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem, którego dotyczy wniosek,
  • pełnomocnictwo - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

II. OPŁATY:

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  Opłata skarbowa:
  • za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV),
  • za wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej decyzji - 5 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II pkt 4).
 2. Obowiązek zapłaty ewentualnych kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania, które, w przypadku powstania takich kosztów, zostanie wydane jednocześnie z wydaniem decyzji (ewentualne koszty postępowania wymienione w art. 263 k.p.a., np. prac geodezyjnych).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora i geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 3. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
 4. Zażalenie to wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek składa właściciel gruntów podlegających klasyfikacji (grunty rolne i/lub leśne) albo inny władający takimi gruntami wykazany w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
 3. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Biuro Geodety Miasta bada, czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji, a jeżeli istnieją, do przeprowadzenia niezbędnych czynności zostaje upoważniony klasyfikator, w tym m.in. do czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji. Po ich wykonaniu oraz wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych strony zostaną zawiadomione o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Jeżeli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, informacje o sposobie ich rozpatrzenia będzie zawierać decyzja o ustaleniu klasyfikacji.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk