przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-VI
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podstawa prawna: art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów" (BGM-6).
2. Załączniki:
• aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna - oryginał lub wierzytelna kopia,
• w przypadku gdy klasyfikacją miałaby być objęta część działki /działek, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem, którego dotyczy wniosek,
• w przypadku wniosku dotyczącego gruntów rolnych, klasyfikowanych uprzednio jako leśne, należy dołączyć wierzytelną kopię ostatecznej decyzji właściwego organu zezwalającej na zmianę użytku leśnego na rolny, wydanej w trybie art. 13 ustawy o lasach (w przypadku gdy decyzję taką po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w Wydziale Ochrony Środowiska wydał Prezydent Miasta Szczecina, wystarczy podać oznaczenie i datę decyzji),
• pełnomocnictwo - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Kopię mapy ewidencyjnej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Odrowąża 1 w Szczecinie.

II.OPŁATY:

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV).
2. Organ może zażądać od strony – wnioskodawcy wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, tj. kosztów czynności klasyfikatora oraz wykonawcy prac geodezyjnych (art. 262 § 2 w związku z art. 262 § 1 ust2).
3. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ wydaje postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora i geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
3. Zażalenie na ewentualne postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze biura).
4. Zażalenie to wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI.UWAGI:

1. Wniosek składa właściciel gruntów podlegających klasyfikacji (grunty rolne i/lub leśne) albo inny władający takimi gruntami wykazany w ewidencji gruntów i budynków.
2. Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.
3. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Biuro Geodety Miasta bada, czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji. W przypadku, gdy strona nie wskaże klasyfikatora, tutejsze Biuro wyłoni takiego wykonawcę pracy oraz wystąpi do wnioskodawcy o wpłatę zaliczki na poczet wykonania prac i sporządzenia stosownej dokumentacji. Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia klasyfikacji zostaje upoważniony klasyfikator, w tym m.in. do czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji. Po ich wykonaniu oraz wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych strony zostaną zawiadomione o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Jeżeli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, informacje o sposobie ich rozpatrzenia będzie zawierać decyzja o ustaleniu klasyfikacji.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze biura.
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Geodety Miasta
wytworzono:
2016/04/21
odpowiedzialny/a:
Wojciech Wnuk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/02 14:38:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/02 14:38:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/02 14:34:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 13:59:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 13:10:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/13 13:42:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/13 08:35:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/12 10:31:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/08 14:29:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/21 09:01:08 nowa pozycja