Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-VIII
Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Uchwała Nr VII/112/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających”, który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Po dokonaniu wpisu do rejestru Prezydent miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego w zakresie dotyczącym:

- dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji,
o których mowa w art. 27 ust 4. pkt 5,6,8 i 10 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1. ww. ustawy.

2. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

a) wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr
z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji,
za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

 https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

b) dokonania zmian o których mowa w art. 27 ust.4 pkt 5.6.8 i 10, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.Miejsce złożenia informacji:

Informację o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).

2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać odpowiednich dokumentów.

3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.

4. Wniosek „Informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze” w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk