przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-XII
Zmiana danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających” którą składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory)

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Po dokonaniu wpisu do wykazu Prezydent Miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz osobie, o której mowa a art. 36 ust 1 pt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dostęp do system teleinformatycznego, w zakresie dotyczącym:
- sporządzania i przekazywania sprawozdań;
- dokonywania przez podmiot wpisany do wykazu samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6-8 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
2. Podmiot wpisany do wykazu jest zobowiązany do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-5 ww. ustawy, za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia informacji:
Informację o zmianie danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
2. Informację składaną w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3. W sprawach z wniosków/informacji, Prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2018/01/29
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/01/29 14:04:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 14:04:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 11:04:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 10:57:21 nowa pozycja