Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXX
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Osiedli

Podstawa prawna: § 78, 79, 80 Uchwał Nr XXIX/753-789/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutów Osiedli Miejskich zmienionych Uchwałami Nr II/27-63/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Osiedli” (WSO-10).
2. Załączniki:
a) „Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Osiedli” (WSO-11),
b) kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat),
c) kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli – oryginał do wglądu (szczegóły - patrz pkt 3).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
2. Pełnomocnikiem może być tylko osoba, która ujęta jest w rejestrze wyborców na terenie Miasta i nie może być ona: pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.
3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. W przypadku przyjęcia pełnomocnictwa od dwóch osób organ z urzędu potwierdzi fakt bycia wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem. Natomiast istnienie przysposobienia, opieki lub kurateli należy wykazać poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ten fakt.
4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład Miejskiej Komisji Wyborczej, Osiedlowej Komisji Wyborczej właściwej dla miejsca głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa go głosowania a także kandydaci w wyborach.
5. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem lub przed innym pracownikiem Urzędu upoważnionym przez Prezydenta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
6. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Prezydenta, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.
7. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku sporządza się niezwłocznie w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w Urzędzie.
8. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku.
9. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi lub doręczenie takiego oświadczenia Osiedlowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk