przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Społecznych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
  wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-VI
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Uchwała Nr VII/112/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428).

3. Odpowiednią decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy w przypadku żłobków lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, w przypadku klubów dziecięcych.

4. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. OPŁATY:

Opłata:

 • za wpis żłobka do rejestru – 500 zł,
 • za wpis klubu dziecięcego do rejestru – 100 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

Należy podać nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz tytuł wpłaty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:

-  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).

2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin przed dokonaniem wpisu może dokonać wizytacji lokalu w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi oraz żądać:

a. odpisu z odpowiedniego rejestru,

b. dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.

4. Wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2016/04/13
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/05/17 07:57:33
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/05/17 07:57:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/17 07:55:56 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2018/01/26 13:11:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2018/01/26 13:08:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/13 10:46:24 nowa pozycja