panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXIX
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna: rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). Art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, tj:

1. Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.

2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy albo osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.

3. Informacja z rejestru skazanych stwierdzająca niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą - dokument ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.

4. Dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy potwierdzające posiadanie dostępnych środków finansowych lub majątku w wysokości 50.000 euro. Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowaniem środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych, dostępnymi aktywami,
b) posiadaniem akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielonymi gwarancjami lub poręczeniami bankowymi,
d) własnością nieruchomości.

5. Książka Kontroli przedsiębiorcy.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienia nie stosuje się w zakresie kontroli przemieszczających się środków transportu.

Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
• w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników – do 12 dni,
• w przypadku małego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników – do 18 dni,
• w przypadku średniego przedsiębiorcy – tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników – do 24 dni,
• w przypadku pozostałych przedsiębiorców – do 48 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI.UWAGI:

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.

4. Stwierdzając uchybienia organ udzielający licencji wzywa przedsiębiorcę do usunięcia uchybień bądź cofa licencję.

5. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk