Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-XVI
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – Otwarty Konkurs Ofert (WSS-12)

Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Otwartych Konkursach Ofert.

2. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – Mała Dotacja (WSS-13)

Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert.

3. Załączniki:

1) Dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy obecności uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji, itp.), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych itp.).
2) Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić kopie faktur, rachunków oraz dowodów wpłat, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentujących pokrycie kosztów realizacji zadania zarówno z przyznanej dotacji jak i ze środków własnych – zgodnie z zapisami umowy.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk