panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XXXV
Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” (BDO-28)
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informacje o podjętych działaniach w ramach likwidacji m.in. o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań klubu sportowego, o bilansie na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji*
• dowody na upublicznienie wiadomości o likwidacji klubu sportowego*,
• postanowienie o wpisie klubu sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego*.
*niepotrzebne skreślić
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji – 10 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wykreślenie z ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk