przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Księgowości
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
  wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-I
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna: art. 306a-306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r. 800 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. 2355). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. 1044 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości" (WKs-1).
 2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od każdego egzemplarza zaświadczenia - 21,00 zł,
 • upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia albo złożenie upoważnienia między innymi w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa - art. 2 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2016/02/23, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/12/21 08:40:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/12/21 08:40:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/21 08:14:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/23 09:06:22 nowa pozycja