przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-VII
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1503 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" (WZKiOL-5).
2."Oświadczenie" (WZKiOL-6).
3."Oświadczenie" (WZKiOL-7).

4.Załączniki:
      ◦zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
      ◦cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych,
      ◦akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
      ◦zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie czynnej służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,
      ◦decyzję o uznaniu żołnierza (osoby) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
      ◦oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
      ◦pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione,
      ◦zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu,
      ◦oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

5.Do wglądu:
      ◦dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za ewentualne pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym,
2.Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.
3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/04/04 13:35:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:35:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:33:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 09:33:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 10:15:13 nowa pozycja