Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-II
Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania)

Podstawa prawna: art. 47a ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku" (BGM-2) zawierający:
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres (dodatkowo telefon, e-mail),
  • informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej, a w przypadku budynku istniejącego – identyfikator budynku),
  • określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania),
  • określenie usytuowania budynku (nadziemny/podziemny).
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
  • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna,
  • gdy wniosek dotyczy budynku istniejącego - kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z wniesionym budynkiem,
  • gdy wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) i oświadczenie o rozpoczęciu budowy, a w przypadku domów jednorodzinnych wolno stojących budowanych w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – projekt zagospodarowania działki ostemplowany przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej tut. Urzędu w sposób potwierdzający, iż „nie wniesiono sprzeciwu”
  • gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, a działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym i własnoręcznie wrysowanym budynkiem lub kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • w przypadku dzierżawy terenu – kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomości na nadanie numeru porządkowego.

O ustalenie numeru wnioskować może właściciel (wieczysty użytkownik) nieruchomości lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.

Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu prawnego.

II. OPŁATY

Opłata skarbowa:

 • od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego - 17,00 zł,
 • za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego - 5,00 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II pkt. 4).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
 2. Wniosek dotyczy budynków w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 649, ze zm.), tj. połączonych z gruntem w sposób trwały, z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywanych dla potrzeb stałych.
 3. Postępowanie nie dotyczy ustalania numeracji porządkowej lokalom mieszkalnym i użytkowym położonym w budynkach.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk