przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BGM-II
Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/prognozowanego do wybudowania)

Podstawa prawna: art. 47a ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku" (BGM-2) zawierający:

 •  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
 •  informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej),
 •  określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) – ponieważ wniosek może dotyczyć budynku wybudowanego, w trakcie budowy lub prognozowanego do wybudowania,
 •  określenie usytuowania budynku (nadziemny/podziemny).
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynków położonych u zbiegu dwóch lub więcej ulic, wskazanie wejścia do budynku na projekcie zagospodarowania działki lub kopii mapy,
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynków wieloklatkowych, wskazanie wejść do budynku na projekcie zagospodarowania działki lub kopii mapy.

O ustalenie numeru wnioskować może właściciel (wieczysty użytkownik) nieruchomości lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu prawnego.

2. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia sprawy wskazane jest podanie danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres e-mail oraz dołączenie niżej wymienionych dokumentów:

 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku istniejącego – kopia mapy z oznaczonym budynkiem lub podanie identyfikatora budynku,
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy – kopia decyzji o pozwoleniu na budowę z projektem zagospodarowania działki,
 •  w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania – kopia decyzji o pozwoleniu na budowę z projektem zagospodarowania działki (jeżeli została wydana) lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym (jeżeli została wydana) lub lokalizacja budynku na kopii mapy,
 •  w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
 •  w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków – kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 •  w przypadku dzierżawy terenu – kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomości na nadanie numeru porządkowego.

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:

 • od wniosku o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego opłata skarbowa wynosi 17,00 zł,
 • za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego opłata skarbowa wynosi 5,00 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II pkt. 4).

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
3. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Geodety Miasta (BGM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
2. Wniosek dotyczy nadania numeru porządkowego dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
3. Postępowanie nie dotyczy ustalania numeracji porządkowej poszczególnym kondygnacjom budynków oraz lokalom mieszkalnym i użytkowym położonym w budynkach.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Geodety Miasta
wytworzono:
2016/04/21
odpowiedzialny/a:
Wojciech Wnuk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/01/04 09:57:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/04 09:57:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/04 09:06:43 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/04 09:00:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/19 14:41:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 13:57:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 13:06:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/15 14:19:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/08 14:26:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/21 08:25:41 nowa pozycja