przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-I
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego” (WSS-6).
2. Załączniki:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
b) „Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP” (WSS-7),
c) odpis z właściwego rejestru,
d) statut placówki lub jego projekt,
e) regulamin organizacyjny lub jego projekt,
f) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami – Kancelaria na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Podmiot występujący o zezwolenie na prowadzenie placówki w formie pracy podwórkowej nie załącza dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność.
3. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.
4. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego może zostać przeprowadzona przez pracowników Wydziału wizytacja lokalu w celu ustalenia, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.
5. Podmiot, któremu wydano zezwolenie jest zobowiązany do informowania organu wydającego zezwolenie o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub załączonych dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
6. Zarówno wniosek, jak i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez osoby do tego uprawnione.
7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
8. Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:

a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

9. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:

a) Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
• przestał spełniać warunki określone w ustawie,
• nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Szczecin, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Prezydent Miasta Szczecin wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
b) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt. 7a, Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2016/04/13
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/11/28 07:09:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/11/28 07:09:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/20 11:29:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/13 09:46:47 nowa pozycja