Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXVI
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 4938) oraz art. 5, art. 37 ust. 1 i art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 362).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami” (WZiON-27).
2. Załączniki:

A. Osoby fizyczne:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
• „Oświadczenie użytkownika wieczystego o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-35).

B. Osoby prawne:
• tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,
• pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• numer identyfikacyjny REGON,
• oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,
• wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,
• formę prawno-organizacyjną przedsiębiorcy,
• strukturę własności przedsiębiorstwa,
• średnią liczbę zatrudnionych,
• strukturę produkcji (w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych),
• zobowiązania,
• listę głównych wierzycieli,
• bilans zysków i strat za rok poprzedzający datę złożenia wniosku,
• aktualne sprawozdanie finansowe,
• oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu danego roku budżetowego i dwóch lat poprzedzających dany rok budżetowy:
 - podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
 - formy pomocy,
 - nazwy i siedziby organów, które udzieliły pomocy,
 - tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
 - wartość nominalna pomocy,
 - wartość pomocy brutto – EDB (ekwiwalent dotacyjny brutto),
 - wartość pomocy netto – EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
 - oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 120 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk