przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-IV
Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/758/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 1219), Zarządzenie Nr 78/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin" (WK-4),
2. Załączniki nieobowiązkowe: dokumentacja artystyczna kandydata do nagrody (recenzje, opinie, kopie utworów, dzieł, nagrania, książki, katalogi, publikacje, dyplomy, wyróżnienia etc.)

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa 28 lutego danego roku.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dnia 30 sierpnia danego roku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Wybór jest ostateczny.

VII. UWAGI:

1. Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w trzech kategoriach:

• za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody;
• za całokształt działalności artystycznej;
• za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody;

2. Nagroda w każdej kategorii może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.
3. W danym roku można przyznać nie więcej niż jedną nagrodę w każdej kategorii, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przewiduje się możliwość nieprzyznania nagrody w żadnej z kategorii.
4. Kandydat może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności artystycznej.
5. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin. Laureat otrzymuje ponadto okolicznościową statuetkę.
6. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin przysługuje: osobom fizycznym, osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
7. Zgłoszenia adresowane do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin należy składać w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62, poprzez platformę e-PUAP lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
8. Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne lub nieczytelnie wypełnione winny być uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich poprawienia. Zgłoszenie złożone po terminie oraz nieuzupełnione pomimo wezwania pozostawia się bez rozpatrzenia.
9. Ostatecznego wyboru laureata Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w każdej kategorii dokonuje Prezydent Miasta Szczecin spośród rekomendacji otrzymanych od Komisji Rady Miasta Szczecin właściwej do spraw kultury i Prezydenckiej Rady Kultury.
10. Ogłoszenie laureatów nagrody odbywa się wraz z wręczeniem tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.
11. Kandydaci i rekomendowani do nagrody oraz ich osiągnięcia artystyczne podawane są do publicznej wiadomości. W przypadku rekomendowanych upublicznieniu podlega również ich wizerunek.
12. Zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE) zgłaszający ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata do nagrody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z przyznaniem nagrody. Brak oświadczenia zgłaszającego o uzyskaniu takiej zgody skutkować będzie nierozpatrzeniem zgłoszenia.
13. W przypadku nieprzyznania rekomendacji do nagrody, dokumentacja będzie zwracana do zgłaszającego.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Dorota Serwa
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/16 09:49:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/16 09:49:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/02/01 08:32:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/23 10:38:14 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/02/01 07:35:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/29 10:27:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 11:59:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/09 11:33:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/03/02 09:47:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/22 14:08:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 07:50:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/01 12:18:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/24 13:43:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/24 13:41:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:01:34 nowa pozycja