przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGK-L
Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny

Podstawa prawna: art. 65 b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny" wraz z wymienionymi w nim dokumentami (WGK-35).
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3. Załączniki:

◦ szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
◦ wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscu rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka , a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
◦ program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
◦ plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65 a ust 3 pkt. 3 cyt. Ustawy,
◦ zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie zezwolenia - 48,00 zł,
• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Opłata nie dotyczy: pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Gospodarki Komunalnej
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Daria Radzimska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/12 11:16:44
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/12 11:16:44 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:53:51 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/14 08:48:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 13:14:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/05/18 12:46:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/02 11:06:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/11 14:00:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/05/12 13:36:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/03/04 10:28:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/31 08:07:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 07:43:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/13 14:53:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/10 14:22:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/03 13:41:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:08:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/09 10:18:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/07 11:47:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/10/26 09:33:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:48:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/05 14:29:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/07 12:14:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/06 11:32:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/03 10:46:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:28:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 11:23:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 12:38:35 nowa pozycja