panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CVIII
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.

Odebrać zaświadczenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek „Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin” (BOI-62).
2. W zależności od rodzaju zmiany odpowiedni załącznik potwierdzający fakt zmiany (oryginały dokumentów do wglądu).
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ

1. Zapłacisz opłatę skarbową za wydanie decyzji – 10 zł za jedno wydane zezwolenie.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.

2. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia,
2. Zgłoszenie organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021.735 ze zm.), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020.1546).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk