panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CII
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• za pośrednictwem skrzynki podawczej (urny) znajdującej się w lewym skrzydle Urzędu w przedsionku przed salą Sesyjną (na prawobrzeżu: przy wejściu do Filii Urzędu Miasta, ul. Rydla 39-40). Urna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Odebrać dokumenty będziesz mógł:
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek: „Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego” (BOI-56).
2. Do wniosku dołącz:
• dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (należy je składać zawsze, gdy poprzednie dokumenty stracą ważność)
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, taksówką, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy)
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) - dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70)
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69) (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47) (dotyczy tylko uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami),
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką),
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką),
• kserokopia dowodu(-ów) rejestracyjnego(-ych) pojazdu(-ów) zawierającego wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „taxi”) - dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób (dotyczy taksówek)
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za zmianę treści uprawnienia,
• 5% opłaty za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia,
• 11% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie wypisu za każdy nowy pojazd,
• 1% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu).
Te opłaty zapłacisz w kasach Urzędu; zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas wydawania dokumentów.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk