przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CII
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu:
91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek: „Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego” (BOI-56).
2. Do wniosku dołącz:
Dot. licencji na taksówkę:
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „taxi”)
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - data wydania zaświadczenia o niekaralności nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku:
 - obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).
Dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
• dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (składane każdorazowo gdy w aktach uprawnienia brak aktualnych dokumentów świadczących o wymaganej zdolności finansowej)
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej, dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej, dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70)
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69)
Dot. licencji na samochód osobowy i samochód przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - data wydania zaświadczenia o niekaralności nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku:
 - obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).
Dot. licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70)
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (składane każdorazowo gdy w aktach uprawnienia brak aktualnych dokumentów świadczących o wymaganej zdolności finansowej).

3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za zmianę treści uprawnienia,
• 5% opłaty za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia,
• 11% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie wypisu za każdy nowy pojazd,
• 1% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu).
Te opłaty zapłacisz w kasach Urzędu; zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas wydawania dokumentów.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/13 10:11:51
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:11:51 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:11:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:09:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:26:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:21:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/18 14:00:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/21 14:25:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:19:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:49:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 08:23:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:51:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:51:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:05:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:29:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:52:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:36:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:33:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:49:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:10:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:04:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 11:30:56 nowa pozycja