Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CII
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Odebrać dokumenty będziesz mógł:
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek: „Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego” (BOI-56).
2. Do wniosku dołącz:
• dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (należy je składać zawsze, gdy poprzednie dokumenty stracą ważność),
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, taksówką, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) - dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej, dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami),
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej, dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami),
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69) (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami),
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką):

 • zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
 • obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 • w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką),
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką),
• kserokopia dowodu(-ów) rejestracyjnego(-ych) pojazdu(-ów) zawierającego wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „taxi”) - dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób taksówką,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób (dotyczy taksówek).
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za zmianę treści uprawnienia,
• 5% opłaty za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia,
• 11% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie wypisu za każdy nowy pojazd,
• 1% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu).
Te opłaty zapłacisz w kasach Urzędu; zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas wydawania dokumentów.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.180 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/01/19 09:26:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:26:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:21:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/18 14:00:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/21 14:25:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:19:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:49:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 08:23:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:51:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:51:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:05:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:29:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:52:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:36:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:33:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:49:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:10:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:04:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 11:30:56 nowa pozycja

Wydruk