Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CII
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu:
91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek: „Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego” (BOI-56).
2. Do wniosku dołącz:
Dot. licencji na taksówkę:
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówka (wpis „taxi”)
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - data wydania zaświadczenia o niekaralności nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku:
 - obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).
Dot. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
• dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (składane każdorazowo gdy w aktach uprawnienia brak aktualnych dokumentów świadczących o wymaganej zdolności finansowej)
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej, dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej, dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70)
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69)
Dot. licencji na samochód osobowy i samochód przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem (pojazdami), którym ma być wykonywany transport osób
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - data wydania zaświadczenia o niekaralności nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku:
 - obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).
Dot. licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70)
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (składane każdorazowo gdy w aktach uprawnienia brak aktualnych dokumentów świadczących o wymaganej zdolności finansowej).

3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za zmianę treści uprawnienia,
• 5% opłaty za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia,
• 11% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie wypisu za każdy nowy pojazd,
• 1% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu).
Te opłaty zapłacisz w kasach Urzędu; zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas wydawania dokumentów.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/09/13 10:11:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:11:51 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:11:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/09/13 10:09:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:26:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 09:21:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/18 14:00:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/21 14:25:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:19:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:49:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 08:23:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:51:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:51:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:05:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:29:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:52:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:36:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:33:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:49:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:10:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:04:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 11:30:56 nowa pozycja