przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    waib@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-III
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części” (PB-18).
2. Załączniki:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
3) „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (PB-5),
4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń, ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy,
6) w zależności od potrzeb:
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (np. BHP, higieniczno-sanitarne itp.), w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla zmiany sposobu użytkowania:
- mogącej znacząco oddziaływać na środowisko określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.,
- innej niż określona tiret powyżej, mogącej znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
Lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
7) w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
8) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
9) dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

II.OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej za zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie pobiera się opłaty skarbowej.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zwieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (sala 62 BOI – okienko 39) lub za pośrednictwem platformy ePUAP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń,
2) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się:
• w postaci papierowej albo
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 71 ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
3. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
4. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
5. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 wyszczególnionym poniżej, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
8. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
9. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
10. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/04/10 09:00:23
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/04/10 09:00:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:10:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:17:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 09:17:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/02/18 08:26:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/18 14:00:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 12:33:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 08:50:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:17:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 14:14:12 nowa pozycja