przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXIX
Wydawanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Podstawa prawna: art. 84 ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1921 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• wniosek o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów (BOI-39),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,
• kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów,
• kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w Transportowym Dozorze Technicznym,
• dotychczasowe uprawnienie diagnosty - w przypadku wniosku o jego zmianę,
• pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
• potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

II.OPŁATY:

• opłata skarbowa za udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów - 48 zł,
• opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin:
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia wpływu wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

Wydawany jest dokument z nadanym numerem uprawnień diagnosty,(załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2022/10/27
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/07 09:00:29
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/07 09:00:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/28 08:36:56 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/27 13:12:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/27 13:03:17 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/27 13:02:34 nowa pozycja